مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور به جمع حامیان همایش پیوست.
1402-05-23
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور  به جمع حامیان همایش پیوست.

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور به جمع حامیان سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته در دانشگاه اراک پیوست.

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، پشتوانه عالی علمی و فناوری وزارت دفاع را در فرایند ساماندهی آموزش و تحقیقاتی را که به منظور توسعه فن‌آوری و نوسازی صنایع دفاعی صورت می‌گیرد، تشکیل می دهد. برخی از دستاوردهای مهم این مؤسسه در سالهای اخیر به شرح زیر است:

- شناسایی، توسعه و بومی سازی روش های آینده پژوهی نظیر سناریوسازی، برنامه ریزی بر پایه سناریو، نقشه راه، نگاشت فناوریهای دفاعی، تحلیل روند و تحلیل تأثیر بر روند

- توسعه دانش دیده بانی و رصد تغییرات علوم و فناوریهای دفاعی و تولید مستمر محصولات دیده بانی های دفاعی

- تهیه و انتشار کتاب، تک نگاشت، گزارش ویژه، بولتن و نشریه ادواری در زمینه آینده‌پژوهی
 - آگاه سازی پیش دستانه صنایع دفاعی و نیروهای مسلح نسبت به تغییر و تحولات علوم و فناوری دفاعی در افق بلندمدت با رویکرد آینده پژوهی

- تدوین الگوی کلان نقشه جامع علم و فناوری دفاعی، برنامه ریزی راهبردی فناوری، تدوین نقشه های راه توسعه فناوری و سامانه های دفاعی

- معماری الگوها و نظامهای مدیریت دانش به منظور افزایش سطح بلوغ سازمانی