حمایت کنندگان اصلی
معنوی
دانشگاه اراک
دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه تفرش
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشگاه بیرجند
دانشگاه یزد
دانشگاه ملایر
دفتر شهید فهمیده
مجله مهندسی مکانیک مدرس
مادی
ماشین سازی اراک
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع
ماشین کاران اراک
سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع
هپکو
معنوی
شرکت ماشین سازی تبریز
مادی
کارا هیدرولیک دماوند
آمایش صنعت فناور
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
شرکت لجور
گیربکس رهنما
ابعاد دقت مرکزی
پارک علم و فنآوری استان مرکزی
معنوی
مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
دانشگاه صنعتی شاهرود
شرکت صنایع آذرآب