برای نگارش مقالات از لینک زیر و قالب کنفرانس استفاده نمایید. رعایت نکات ذکر شده در این قالب ضروری است.قالب نگارش مقاله

 دانلود فونت IRANSharp:


IRANSharp


همچنین پژوهشگرانی که مقالات ایشان برای ارائه (حضوری و مجازی) پذیرفته شده است می بایست لزوماً از قالب پاورپوینت طراحی شده برای ارائه خود استفاده نمایند.


قالب پاورپوینت ارائه ها