کمیته برگزاری
دکتر محمدجواد ناطق
رئیس کنفرانس
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/nategh
پست الکترونیکی: nategh [at] modares.ac.ir
دکتر مهدی مدبری فر
دبیر کمیته علمی
دانشیار گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه اراک
وب سایت: rd.araku.ac.ir/~MehModabberifar/
پست الکترونیکی: m-modabberifar [at] araku.ac.ir
دکتر معین طاهری
دبیر کمیته اجرایی
دانشیار گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه اراک
وب سایت: rd.araku.ac.ir/~MoeTaheri/
پست الکترونیکی: m-taheri [at] araku.ac.ir
دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی
دبیر کمیته ارتباط با صنعت
استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید دانشگاه اراک
وب سایت: rd.araku.ac.ir/~Mohsheykholeslami/
پست الکترونیکی: m-sheykholeslami [at] araku.ac.ir
امین سوسن آبادی فراهانی
دبیر کمیته دانشجویی
دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولید دانشگاه اراک
پست الکترونیکی: sousanabadi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400991