ماشین‌کاری
ماشین‌های ابزار
 • فرایندهای ماشین‌کاری
 • ماشین‌کاری غیرسنتی
 • ماشین‌کاری با سرعت بالا
 • ماشین‌کاری دقیق
 • تریبولوژی و مهندسی سطح در ماشین‌کاری
 • ماشین‌کاری مواد سخت
 • شبیه‌سازی و بهینه‌سازی فرایندهای ماشین‌کاری
 • ماشین‌کاری کامپوزیت‌ها
 • میکروماشین‌کاری
 • طراحی و ساخت ابزارهای برشی
 • پلاستیسیته ماشین‌کاری
 • فناوری‌های ساخت افزودنی
 • ماشین کاری سطوح دارای خوردگی
 • ماشین کاری  پوشش های سطوح با آلیاژهای هوایی
 
 • طراحی و ساخت ماشین‌های ابزار
 • ارتعاشات و کنترل ماشین‌های ابزار
 • ماشین‌ابزارهای با سرعت بالا
 • ماشین‌ابزارهای دقیق
 • ربات‌های ماشین‌کار
 • ماشین‌های ابزار با سازوکار موازی
 • آزمایش و کالیبراسیون ماشین‌های ابزار
 • پایش و عیب‌یابی ماشین‌های ابزار
 • ماشین‌های خطوط تولید انعطاف‌پذیر
 • تجهیزات اندازه‌گیری در ماشین‌های ابزار
 • طراحی، ساخت و طراحی فرایند به کمک کامپیوتر
 • طراحی قیدوبند به کمک کامپیوتر
 • ماشین کاری و استحکام بخشی سطوح به روش عملیات حرارتی
 • طراحی و ساخت ابزارهای برشی فرآیند خان کشی